Artsliste for Presterødkilen

243 arter er observert pr 24/2-2020    


Observerte, ikke-spontane arter, er ikke inkludert:

(Svartsvane, Stripegås, Snøgås, Fasan, Krøllpelikan, Flamingo)


Svartstork

Knoppsvane

Dvergsvane

Sangsvane

Sædgås

Kortnebbgås

Tundragås

Grågås

Ringgås

Hvitkinngås

Kanadagås

Rustand

Gravand

Brunnakke

Snadderand

Krikkand

Amerikakrikkand

Stokkand

Rødfotand

Stjertand

Knekkand

Skjeand

Rødhodeand

Taffeland

Toppand

Bergand

Ærfugl

Havelle

Svartand

Brilleand

Sjøorre

Kvinand

Lappfiskand

Siland

Laksand

Vaktel

Smålom

Dvergdykker

Toppdykker

Gråstrupedykker

Horndykker

Havsule

Storskarv

Rørdrum

Egretthegre

Gråhegre

Skjestork

Vepsevåk

Glente

Havørn

Sivhauk

Myrhauk

Enghauk

Hønsehauk

Spurvehauk

Musvåk

Fjellvåk

Kongeørn

Fiskeørn

Tårnfalk

Aftenfalk

Dvergfalk

Lerkefalk

Tartarfalk

Jaktfalk

Vandrefalk

Vannrikse

Myrrikse

Åkerrikse

Sivhøne

Sothøne

Trane

Tjeld

Avosett

Dverglo

Sandlo

Hvitbrystlo

Boltit

Heilo

Tundralo

Vipe

Polarsnipe

Sandløper

Dvergsnipe

Temmincksnipe

Alaskasnipe

Tundrasnipe

Myrsnipe

Fjellmyrløper

Brushane

Kvartbekkasin

Enkeltbekkasin

Dobbeltbekkasin

Rugde

Svarthalespove

Lappspove

Småspove

Storspove

Sotsnipe

Rødstilk

Damsnipe

Gluttsnipe

Skogsnipe

Grønnstilk

Strandsnipe

Steinvender

Svømmesnipe

Dvergmåke

Kanadahettemåke

Hettemåke

Fiskemåke

Sildemåke

Gråmåke

Kaspimåke

Grønlandsmåke

Svartbak

Krykkje

Rovterne

Splitterne

Makrellterne

Rødnebbterne

Dvergterne

Svartterne

Hvitvingesvartterne

Lomvi

Alke

Alkekonge

Bydue

Skogdue

Ringdue

Tyrkerdue

Turteldue

Gjøk

Spurveugle

Kattugle

Hornugle

Jordugle

Perleugle

Nattravn

Tårnseiler

Isfugl

Vendehals

Gråspett

Grønnspett

Svartspett

Flaggspett

Dvergspett

Trelerke

Sanglerke

Fjellerke

Sandsvale

Låvesvale

Taksvale

Tartarpiplerke

Trepiplerke

Heipiplerke

Lappiplerke

Skjærpiplerke

Gulerle

Sitronerle

Vintererle

Linerle

Sidensvans

Fossekall

Gjerdesmett

Jernspurv

Rødstrupe

Nattergal

Blåstrupe

Rødstjert

Buskskvett

Svartstrupe

Steinskvett

Ringtrost

Svarttrost

Gråtrost

Måltrost

Rødvingetrost

Duetrost

Gresshoppesanger

Sivsanger

Myrsanger

Rørsanger

Trostesanger

Gulsanger

Hauksanger

Møller

Tornsanger

Hagesanger

Munk

Gulbrynsanger

Gransanger

Løvsanger

Fuglekonge

Gråfluesnapper

Svarthvit fluesnapper

Skjeggmeis

Stjertmeis

Løvmeis

Granmeis

Toppmeis

Svartmeis

Blåmeis

Kjøttmeis

Spettmeis

Trekryper

Pirol

Tornskate

Varsler

Nøtteskrike

Skjære

Nøttekråke

Kaie

Kornkråke

Kråke

Svartkråke

Ravn

Stær

Rosenstær

Gråspurv

Pilfink

Bokfink

Bjørkefink

Grønnfink

Stillits

Grønnsisik

Tornirisk

Bergirisk

Gråsisik

Brunsisik

Polarsisik

Båndkorsnebb

Grankorsnebb

Furukorsnebb

Rosenfink

Konglebit

Dompap

Kjernebiter

Lappspurv

Snøspurv

Gulspurv

Hortulan

Sivspurv